Kontakt Jazyk CZ
Úvod Novinky Aktuální informace ke dni 13. 10. 2020

Detail novinky

13.10.2020

Aktuální informace ke dni 13. 10. 2020


V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, byla vyhlášena nová opatření.

1. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020- 36/MIN/KAN ze dne 12. 10. 2020 platné od 13. 10. 2020 do odvolání

Toto MOMZ je rozsáhlé, nicméně z jeho obsahu zejména upozorňujeme na ustanovení čl. I. odst. 1., kterým se ode dne 13. 10. 2020 do odvolání všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)

podle ustanovení odst. 2. téhož čl. I. se zákaz nevztahuje mimo jiné na:

o) zaměstnance a osoby v obdobném postavení po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby

u) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

y) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. Zároveň se ruší MOMZ ze dne 17. 9. 2020 č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

2. Krizové opatření vlády ČR platné od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020

Tímto KO vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. zejména

I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech

staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:

- zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
- osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 1

přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;
s tím, že:

a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,

  1. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu; tyto osoby jsou povinny zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
  2. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
  3. dále: - provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.

tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,

- provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

- provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování;

II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,

2

b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry, v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

d) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky, zákaz produkce živé hudby a tance,

e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,

IV. zrušuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 996, vyhlášené pod č. 400/2020 Sb.

 

Shrnutí dopadů do fotbalgolfového a footgolfového prostředí:

1. Turnaje
a) do 6 osob – nejsou zakázány, zásadní přínos spočívá v tom, že je-li vypsán

turnaj do 6 osob, je naplněna definice hromadné akce, což ve svém důsledku

znamená, že účastníci nemusí mezi sebou dodržovat 2metrový odstup.
b) nad 6 osob – zcela zakázány, neboť se jedná o výslovně zakázané hromadné

sportovní akce (čl. I. odst. 1. písm. a).

2. Individuální hra – není zakázána, platí dílčí omezení, neboť ve smyslu čl. I. odst. 1. je třeba na skupinu hráčů ve flajtu pohlížet jako na hromadnou akci o počtu osob rovnající se počtu osob ve flajtu (tedy ve smyslu pravidel fotbalgolfové/footgolfové hry ,max 6 hráčů ve flightu)  přičemž je třeba dbát ustanovení před středníkem, podle kterého jsou osoby povinny udržovat odstup od jiných osob alespoň 2 metry.

3. Tréninky:
a) organizované – maximálně 6 osob (vč. trenéra), v takovém případě účastníci

nemusí mezi sebou dodržovat 2metrový odstup,

b) individuální – je třeba postupovat obdobně jako u individuální hry.

  1. Zájmové kroužky fotbalgolfugolfu/footgolfu dětských skupin (6-18 let) – jejich konání, jak vyplývá z čl. I. odst. 4. poslední odrážka je výslovně zakázáno. V tomto je třeba rozlišovat formu - tedy je rozdíl mezi zájmovým kroužkem nesportovců a sportovní přípravou mladých hráčů. Zde bude jednoznačným důkazem skutečnost, že mladý hráč je registrovaným hráčem fotbalgolfu/footgolfu u CFGA
  2. WC, šatny, sprchy – zakázáno – z dikce krizového opatření vyplývá, že se jedná o tzv. vnitřní prostory venkovních sportovišť, jejichž provoz je ustanovením čl. I. odst. 4. sedmá odrážka výslovně zakázán. Je zřejmé, že je nutné se vypořádat s tím, že návštěvníci budou mít v průběhu fotbalgolfové hry, resp. před jejím započetím či po jejím skončení potřebu použít WC. Použití WC, jakožto vnitřního prostoru venkovního sportoviště, je však zakázáno, takže je tuto záležitost třeba řešit jiným způsobem - např. mobilní WC nenaplňuje definici vnitřního prostoru venkovního sportoviště. V této souvislosti je třeba poukázat na to, že WC, které je součástí restaurace v areálu je z použití vyloučeno, neboť vstup do restaurací je zakázán.
  3. Restaurace – jejich provoz je omezen do té míry, že se vnich smí zdržovat VÝHRADNĚ ubytovaní hosté (je-li restaurace součástí ubytovacího zařízení), a to v čase od 6:00 do 20:00 s tím, že omezení jsou popsána v čl. II. krizového opatření.
  4. Fotbalgolfová recepce: je provozována samostatně – nelze provozovat, neboť platí zákaz provozu vnitřních prostor venkovních sportovišť (čl. I. odst. 4. sedmá odrážka) – v takovém případě lze řešit „okénkem“, omezení v rámci čl. II. odst. 5. – pozor na omezení, podle kterého mohou vstupovat a pobývat skupinky nejvýše dvou osob (ustanovení o dětech je na konci odstavce 5.) s tím, že mezi těmito skupinami musí být rozestup alespoň 2 metry. I zde nadále platí povinnost nošení roušek.
  5. Shlukování (pobývání) hráčů či trénujících ve skupinách více než 6 osob je zakázáno – i když v rámci fotbalgolfové hry není počet flajtů na fotbalgolfovém hřišti limitován, platí výslovný zákaz uvedený v čl. I. odst. 2., takže se na vzdálenost kratší než 2 metry k sobě nesmí přiblížit osoby z různých flajtů. Počet osob ve flajtu může být až 6. Toto omezení přichází v úvahu např. na odkopištích.

10.Spolková činnost – na jakékoliv spolkové akce, jako např. na schůze orgánů spolku (členská schůze, schůze výboru, předsednictva atd) je třeba pohlížet jako na hromadné akce, které jsou při počtu nad 6 osob zakázány (viz. čl. I. odst. 1 písm. a). V této souvislosti upozorňujeme, že ustanovení čl. I. odst. 1 písm. b) na spolkovou činnost nedopadá.

11.Pití alkoholu – krizové opatření výslovně zakazuje pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, za které je potřeba považovat veškeré venkovní prostory sportovišť. V této souvislosti pro pořádek upozorňujeme na to, že restaurace prostřednictvím výdejního okénka sice nemají zakázáno prodávat alkoholické nápoje, avšak zákazníci si zakoupený alkohol musí odnést s sebou mimo veřejně přístupná místa.

12.Časové omezení krizového opatření vlády a ministerstva zdravotnictví – zatímco krizové opatření vlády je vyhlášeno na dobu určitou do 3. 11. 2020, mimořádné opatření MZ je na dobu neurčitou. Bude tedy potřeba sledovat aktuální vývoj, když lze předpokládat, že i po skončení nouzového stavu bude nadále platit povinnost nošení roušek.

V Praze dne 13. října 2020

Tomáš Neumann – prezident CFGA

Další novinky

05.10.2020 Aktuální informace o vyhlášení krizového stavu a krizových...

Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, usnesením č. 957 ze dne 30. 9. 2020 vyhlásila pro území České republiky ...

29.06.2020 Rozhodnutí STDK / jednohlasně / k doplnění pravidla o...

Pokud se hráč registruje na oba turnajové dny / liga so-ne/ a z nějakého důvodu odehraje pouze jeden den, je automaticky DNF na celý ligový turnaj...

Hlavní partneři

PepsiCo CZ, s.r.o. Bernard pivovar John Deere FAČR KOMA Modular s.r.o.

Základní informace

Historie fotbalgolfu v ČR začala na podzim roku 2013, kdy byla založena Česká fotbalgolfová asociace - ČFGA, která se stala členem World footballgolf association - WFGA.
Historie footgolfu v ČR se datuje na rok 2015, kdy se začalo hrát na prvním footgolfovém hřišti nedaleko Prahy v Golf resortu Botanika. Footgolf tak navazuje na organizaci fotbalgolfu v ČR. Tato spolupráce se rozvinula tak, že v roce 2020 spadá Footgolf a Fotbalgolf pod jednu asociaci (Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace z.s. - CFGA) a začíná nová éra těchto sportů pod jednou hlavičkou. CFGA je členem Mezinárodní světové federace pro footgolf - Federation for International FootGolf (FIFG), která zastřešuje téměř čtyřicet zemí z celého světa. CFGA pořádá republikovou Footgolf tour, sdružuje kluby a hráče, a nominuje hráče pro mezinárodní turnaje.

Důležité odkazy

Federation for International FootGolf logo World Footballgolf Association logo gScore logo

Mediální partneři


Najdete nás na sociálních sítích

ČFGA na Facebook